ГЕА: како да поттикнете образование за животна средина за поодговорно граѓанство?

ГЕА: како да поттикнете образование за животна средина за поодговорно граѓанство?

Многу обиди за едукација на јавноста заради поодговорно однесување кон животната средина и превземање на акции против климатските промени се потпираа на “стратегии за алармирање“ кои, често создаваат желба за акција. Денес, еко-анксиозноста е препознаена како феномен...