Το

έργο

Στον απόηχο διαφόρων περιβαλλοντικών προκλήσεων, όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη, η ρύπανση, η αστική εξάπλωση, η αποψίλωση των δασών και η απώλεια της βιοποικιλότητας, οι οποίες θέτουν σε όλο και μεγαλύτερο κίνδυνο τη ζωή των έμβιων όντων του πλανήτη μας, η ανάγκη ευαισθητοποίησης των ανθρώπων σχετικά με τις προκλήσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον έχει γίνει πλέον επιτακτική.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εκπαίδευση ενηλίκων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία των πολιτών για τη μελλοντική διαβίωση και στην ενθάρρυνσή τους να αναλάβουν τις ατομικές τους ευθύνες για την προστασία των κοινοτήτων στις οποίες ζουν, ως απάντηση στις παγκόσμιες προκλήσεις.

Το έργο GEA αποσκοπεί στην ενίσχυση του «περιβαλλοντικού αλφαβητισμού» των ενηλίκων, συμβάλλοντας στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, καθώς και της ικανότητας προσαρμογής των κοινοτήτων στις κλιματικές αλλαγές, μέσω της ενθάρρυνσης των πολιτών να ακολουθήσουν έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής.

Στόχοι

Αύξηση των ευκαιριών συμμετοχής των ενηλίκων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες σε δράσεις για το περιβάλλον και το κλίμα

Δημιουργία ενός ανοικτού ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού προγράμματος που απευθύνεται σε εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων και εργαλείων που στοχεύουν στην ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης και στη συμμετοχή των ενήλικων πολιτών στα κοινά

Ενθάρρυνση της διαδικασίας λήψης κοινών αποφάσεων και συνδιαμόρφωσης περιβαλλοντικών πολιτικών.

Διασφάλιση μιας ευρείας και βιώσιμης πρόσβασης σε ένα σύνολο καινοτόμων αποτελεσμάτων για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής αγωγής.

Δραστηριότητες

=

Μελέτη πεδίου, η οποία συμπληρώνει την πρωτογενή έρευνα σχετικά με την επιστήμη των πολιτών, τις περιβαλλοντικές προκλήσεις και δράσεις

=

Ανάπτυξη και υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος GEA, το οποίο ενθαρρύνει τους/τις εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων να προωθήσουν την κοινοτική περιβαλλοντική δράση

=

Εφαρμογή δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης ενηλίκων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

=

Σύσταση τοπικών περιβαλλοντικών επιτροπών και ανάπτυξη ενός καινοτόμου φυλλαδίου πολιτικών πρωτοβουλιών

Αποτελέσματα

Διαδραστική αναφορά GEA

Προσεγγίσεις της επιστήμης των πολιτών, περιβαλλοντικές προκλήσεις και δράσεις για το κλίμα.

Ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά εργαλεία για εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων

Προσφέρεται άμεση πρόσβαση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του GEA, το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων.

Εργαλεία βιωσιμότητας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

Μια συλλογή εργαλείων για την υποστήριξη της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, σε μορφή «οδηγιών».

Φυλλάδιο πρωτοβουλιών πολιτικής

Συστάσεις για πρωτοβουλίες πολιτικής, οι οποίες αναπτύχθηκαν από πολίτες και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.