Εταίροι

CESIE

Το CESIE είναι ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Μελετών και Πρωτοβουλιών με έδρα το Παλέρμο της Σικελίας. Είναι μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός, ο οποίος υλοποιεί έργα σε περισσότερες από 80 χώρες.
Ιδρύθηκε το 2001 και βασίζεται στο έργο και τις θεωρίες του Ιταλού κοινωνιολόγου Danilo Dolci (1924-1997). Το CESIE συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας, των πολιτών και των ιδρυμάτων σε διάφορους τομείς, αποσκοπώντας στην προώθηση της ανάπτυξης και της εξέλιξης, εκτιμώντας τη διαφορετικότητα και αποδίδοντας σεβασμό στην ηθική και την ανθρώπινη ανάπτυξη.

Ο οργανισμός είναι εστιάζει στην προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης, με σκοπό την αύξηση και τη βελτίωση των καινοτόμων διαδικασιών στον εκπαιδευτικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό τομέα.

EUROGEO

Η EUROGEO είναι μια διεθνής επιστημονική εταιρεία, με ευρωπαϊκή διάσταση, η οποία αποτελεί φορέα δικτύωσης των γεωγράφων και όσων ασχολούνται με συναφή θέματα (περιβάλλον, σχεδιασμός, τοπογραφία, γεωτεχνολογία) σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Η EUROGEO είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με έδρα το Βέλγιο, ο οποίος στοχεύει στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση πολιτικών που αποσκοπούν στην προώθηση της Γεωγραφίας, της διασυνοριακής συνεργασίας, της γεωγραφικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πλαίσιο της Ευρώπης και στην εκπροσώπηση των απόψεων των μελών του σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν την υποστήριξη των γεωγράφων κατά την επαγγελματική τους πορεία και τη διδασκαλία των γεωγραφικών επιστημών, τη συνεργασία με τους σχετικούς οργανισμούς – την άσκηση πίεσης σε διεθνές, ευρωπαϊκό και, κατά περίπτωση, εθνικό επίπεδο, την παροχή ενός φόρουμ για συζήτηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος των γεωγράφων, την παροχή συμβουλών σχετικά με τη γεωγραφία και τη διατύπωση συστάσεων πολιτικής.

Symplexis

Η Symplexis είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας που δημιουργήθηκε με σκοπό την προώθηση και εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους μέσω δράσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων,  κυρίως, ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και εκείνων με τις λιγότερες ευκαιρίες, την ενδυνάμωση και ενεργή συμμετοχή.

Ο φορέας Symplexis εφαρμόζει προσεγγίσεις και παρεμβάσεις που εστιάζουν στον άμεσα ωφελούμενο γύρω από τέσσερις τομείς:

 • Κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, με ιδιαίτερη έμφαση στους υπηκόους τρίτων χωρών.
 • Προστασία και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω δράσεων και παρεμβάσεων που καλύπτουν τις ανάγκες ομάδων πληθυσμού που υφίστανται διακρίσεις.
 • Κατάρτιση, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ενδυνάμωση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με στόχο την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης όλων στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση και την προώθηση της δια βίου μάθησης.
 • Ανάπτυξη παιδιών και νέων μέσω δράσεων και έργων που αποσκοπούν στη μείωση της φτώχειας των νέων, στην προώθηση της προστασίας των παιδιών και στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και ανάπτυξης.

  Cuiablue OÜ

  Η Cuiablue OÜ είναι μια μη κερδοσκοπική κοινωνική επιχείρηση που στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής αλλαγής μέσω δημιουργικών εκπαιδευτικών λύσεων και στην παροχή εξατομικευμένης άτυπης εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Η Cuiablue OÜ ειδικεύεται στο σχεδιασμό καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων, συνεργάζεται με τις κοινότητες για την προώθηση των κοινών περιβαλλοντικών, κοινωνικών ή πολιτιστικών ιδεών τους, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους.

  Μέσω μιας διαδικασίας σχεδιασμού που συνδυάζει τη συστημική σκέψη, τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό και τη σχεδιαστική έρευνα με τη σύγχρονη τεχνολογία, παράγει νέα εργαλεία και πόρους που δημιουργούν τα κοινωνικά πρότυπα. Αυτό επιτρέπει την κατανόηση των αναγκών των χρηστών και των εκπαιδευόμενων, την ανάπτυξη νέων ιδεών και την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων για την επίλυση προβλημάτων μέσω των εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών.

  BUPNET

  Το Bildung und Project Netzwerk (BUPNET), με έδρα το Γκέτινγκεν της Γερμανίας, ιδρύθηκε το 1985 και αποτελεί έναν φορέα εκπαίδευσης ενηλίκων με μεγάλη εμπειρία στην υποστήριξη ενηλίκων σε όλους τους τομείς εκπαίδευσης. Μέσω του τμήματος Ευρωπαϊκών έργων που διαθέτει, συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκά έργα στο πλαίσιο διαφόρων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ είτε ως συντονιστής είτε ως εταίρος.

  Τα έργα αφορούν κυρίως στην ανάπτυξη και στην πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων κινητής, ηλεκτρονικής και μικτής μάθησης, της διασυνοριακής ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας, καθώς και της δικτύωσης ιδρυμάτων και δραστηριοτήτων.

  Από την ίδρυσή του, η περιβαλλοντική και κλιματική εκπαίδευση είναι ένα από τα βασικά θέματα των έργων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιεί.

  ECO–LOGIC

  Η ECO-LOGIC είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εστιάζει στην προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος, στην προώθηση σύγχρονων οικολογικών πρακτικών, καθώς και στον έλεγχο και την προώθηση της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης, με έμφαση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (τυπική και μη τυπική), αλλά και στην τριτοβάθμια. Ο οργανισμός ενθαρρύνει και υποστηρίζει θετικές αλλαγές στο περιβάλλον μέσω: της προώθησης της οικολογίας ως επιστήμης και της έννοιας της καθαρότερης παραγωγής, δίνοντας έμφαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στην προστασία και διατήρηση της φύσης και του περιβάλλοντος, στη μετάδοση περιβαλλοντικών γνώσεων και στη βελτίωση της οικολογικής εκπαίδευσης, κλπ.

  Xwhy (UAB Theoria)

  Ο φορέας Xwhy εφαρμόζει μεθόδους συστημικής και σχεδιαστικής σκέψης, συνδυάζοντάς τες με εργαλεία των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Έχει τελειοποιήσει έναν τρόπο διευκόλυνσης της αλλαγής – την πλαισιοκεντρική προσέγγιση, η οποία βασίζεται σε τρεις βασικές αρχές:

  1. Ξεκινάμε με το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε,
  2. Επικεντρωνόμαστε στο πλαίσιο – όχι στον πλανήτη, όχι στους ανθρώπους, όχι στους χρήστες, όχι στους καταναλωτές,
  3. Αποκαλύπτουμε, δεν δηλώνουμε.

  Ο φορέας εστιάζει σε έργα που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα και τον πολιτισμό. Το έργο του βασίζεται στη συμμετοχική έρευνα και την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερομένων και των κοινοτήτων. Προτείνει στρατηγικές για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες συνδυάζουν οικονομικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς τομείς και συνδέουν την τοπική ταυτότητα με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης.