Partneriai

CESIE

CESIE yra Europos studijų ir iniciatyvų centras, įsikūręs Palerme, Sicilijoje. Tai pelno nesiekianti, apolitiška ir nevyriausybinė organizacija, įgyvendinanti projektus daugiau nei 80 šalių.

Įkurtas 2001 m. ir įkvėptas italų sociologo Danilo Dolci (1924-1997) darbų ir teorijų, CESIE prisideda prie aktyvaus žmonių, pilietinių visuomenių ir institucijų dalyvavimo įvairiose teminėse srityse, siekiant skatinti augimą ir vystymąsi, visada vertinant įvairovę, atsižvelgiant į etiką ir žmogaus vystymąsi.

Organizacija skatina mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, siekiant didinti ir tobulinti į ateitį orientuotus inovacijų procesus švietimo, socialinėje, ekonominėje ir kultūrinėje srityse.

EUROGEO

EUROGEO yra tarptautinė mokslinė draugija, kuri jungia geografus ir su jais susijusių sričių (aplinkosaugos, planavimo, geodezijos, geotechnologijų) specialistus iš visų gyvenimo sričių. EUROGEO yra tarptautinė pelno nesiekianti organizacija, įsikūrusi Belgijoje, kurios tikslas – plėtoti, remti ir skatinti politiką, skirtą geografijos statusui gerinti, užmegzti ir skatinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą, skatinti švietimą ir mokymą geografijos srityje Europos mastu ir atstovauti savo narių nuomonei nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

Asociacijos veikla apima geografų darbo ir karjeros rėmimą bei geografijos mokslų mokymą, bendradarbiavimą su atitinkamomis organizacijomis, lobistinę veiklą tarptautiniu, Europos ir, jei reikia, nacionaliniu lygmeniu, forumo geografams rūpimais klausimais aptarimą, konsultacijų geografijos klausimais teikimą ir politinių rekomendacijų teikimą.

Symplexis

Symplexis yra Graikijos ne pelno siekianti organizacija, kuri siekia užtikrinti lygias galimybes visiems, imdamasi veiksmų ir priemonių, kuriomis ugdomi įgūdžiai, suteikiama daugiau galių ir skatinamas aktyvus įsitraukimas bei dalyvavimas, daugiausia dėmesio skiriant pažeidžiamiausioms gyventojų kategorijoms, ypač tiems, kurie turi mažiau galimybių.

Symplexis veikla grindžiama į vartotojus orientuotais metodais ir intervencinėmis priemonėmis pagal keturias pagrindines kompetencijos kryptis, t. y:

  • socialinė ir ekonominė nepalankioje padėtyje esančių grupių įtrauktis, ypač daug dėmesio skiriant trečiųjų šalių piliečiams.
  • Žmogaus teisių apsauga ir skatinimas, vykdant veiklą ir intervencijas, skirtas įvairių diskriminuojamų gyventojų grupių poreikiams tenkinti.
  • pažeidžiamų grupių kvalifikacijos kėlimas, gebėjimų ugdymas ir įgalinimas, siekiant skatinti lygias galimybes visiems naudotis formaliuoju ir neformaliuoju švietimu ir mokytis visą gyvenimą.
  • Vaikų ir jaunimo vystymasis vykdant veiksmus ir projektus, skirtus jaunimo skurdui mažinti, vaikų apsaugai skatinti ir socialinei įtraukčiai bei vystymuisi skatinti.

Cuiablue OÜ

Cuiablue OÜ yra pelno nesiekianti socialinė įmonė, kuri skatina socialinius pokyčius pasitelkdama kūrybiškus švietimo sprendimus ir teikdama specialiai pritaikytus neformaliojo mokymosi ir profesinio mokymo paslaugas. Cuiablue OÜ specializuojasi kurdama novatoriškas priemones, skirtas švietimui ir mokymui remti, bendradarbiaudama su bendruomenėmis, kad būtų plėtojamos jų bendros aplinkosaugos, socialinės ar kultūrinės idėjos, kartu ugdant jų įgūdžius ir žinias. 

Mes taikome projektavimo procesą, kuriame derinamas sisteminis mąstymas, į žmogų orientuotas projektavimas ir dizainu pagrįsti tyrimai su Europos inovacijų priešakyje esančiomis technologijomis, kad sukurtume naujas priemones ir išteklius, kurie meta iššūkį visuomenės normoms. Tai leidžia mums suprasti tiek naudotojų, tiek besimokančiųjų poreikius, greitai kurti naujas idėjas ir taikyti pažangiausius technologinius sprendimus realioms problemoms spręsti pasitelkiant švietimo iniciatyvas.

BUPNET

Bildung und Project Netzwerk (BUPNET), įsikūrusi Getingene, Vokietijoje, ir įkurta 1985 m., yra suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėja, turinti didelę patirtį teikiant paramą besimokantiems suaugusiesiems iš visų Vokietijos sektorių. Būdami BUPNET ES skyrius, aktyviai dalyvaujame Europos projektuose pagal įvairias ES finansavimo programas kaip koordinatoriai arba partneriai.

Projektai daugiausia susiję su naujoviškų produktų, įskaitant mobiliuosius, e. ir mišriuosius mokymosi kursus, kūrimu ir bandymu, tarpvalstybiniu keitimusi patirtimi ir praktinės patirties perdavimu, taip pat veiklos ir institucijų tinklų kūrimu.

Nuo pat įkūrimo pradžios aplinkosauginis ir klimato švietimas yra viena iš pagrindinių temų, kurios nuolat nagrinėjamos įvairiuose projektuose ir mokymo pasiūlymuose.

ECO–LOGIC

ECO-LOGIC yra ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas – saugoti ir tausoti aplinką, propaguoti šiuolaikinę ekologinę praktiką, stebėti ir skatinti darnaus vystymosi principą, ypač daug dėmesio skiriant pradinio ugdymo įstaigoms (formaliajam ir neformaliajam), vaikų darželiams, pagrindinėms ir vidurinėms mokykloms, taip pat universitetams. Mūsų organizacija skatina ir remia teigiamus pokyčius aplinkoje: ekologijos kaip mokslo propagavimą ir švaresnės gamybos koncepcijos skatinimą, akcentuoja pradinio ugdymo įstaigas, gamtos ir aplinkos apsaugą ir išsaugojimą, taip pat aplinkosaugos žinių sklaidą ir ekologinio švietimo atnaujinimą ir kt.

Xwhy (UAB Theoria)

Kasdieniame darbe taikome sisteminio mąstymo ir dizaino mąstymo metodus, derindami juos su priemonėmis, pasiskolintomis iš socialinių ir humanitarinių mokslų. Išbandėme viską, ką turėjome, kol ištobulinome savąjį pokyčių palengvinimo būdą – į kontekstą orientuotą požiūrį. Jis grindžiamas trimis pagrindiniais principais:

  1. Pradedame nuo to, kad nežinome;
  2. Susitelkiame į kontekstą – ne į planetą, ne į žmones, ne į naudotojus, ne į vartotojus;
  3. Mes atskleidžiame, o ne teigiame.

Mūsų dėmesio centre – su tvarumu ir kultūra susiję projektai. Savo darbą grindžiame dalyvaujamaisiais tyrimais ir aktyviu suinteresuotųjų šalių, bendruomenių dalyvavimu procese. Kuriame strategijas viešajam ir privačiam sektoriui, kurios sujungia ekonominę, socialinę, aplinkosaugos ir kultūros sritis, o vietos tapatybę susieja su darnaus vystymosi tikslais.