Partnerid

CESIE

CESIE on Euroopa uuringute ja algatuste keskus, mis asub Palermos, Sitsiilias. See on mittetulunduslik, apoliitiline ja valitsusväline organisatsioon, mis viib ellu projekte enam kui 80 riigis.

CESIE asutati 2001. aastal ja on inspireeritud Itaalia sotsioloogi Danilo Dolci (1924-1997) töödest ja teooriatest. CESIE aitab kaasa inimeste, kodanikuühiskonna ja institutsioonide aktiivsele osalemisele erinevates teemavaldkondades, et edendada majanduskasvu ja arengut, väärtustades alati mitmekesisust eetika ja inimarengu suhtes.

Organisatsioon on pühendunud teadus- ja arendustegevuse edendamisele, et suurendada ja parandada tulevikku suunatud innovatsiooniprotsesse haridus-, sotsiaal-, majandus- ja kultuurivaldkonnas.

EUROGEO

EUROGEO on Euroopa mõõtmega rahvusvaheline teadusühing, mis ühendab geograafe ja kõigi valdkondade (keskkond, planeerimine, maamõõtmine, geotehnoloogia) geograafe. EUROGEO on Belgias asuv rahvusvaheline mittetulundusühing, mille eesmärk on arendada, toetada ja edendada poliitikat geograafia olukorra parandamiseks, luua ja edendada piiriülest koostööd, edendada geograafia alast haridust ja koolitust Euroopa perspektiivist lähtuvalt ning esindada oma liikmete seisukohti nii siseriiklikult kui ka rahvusvaheliselt.

Ühingu tegevus hõlmab geograafide toetamist nende töös ja karjääris ning geograafia õpetamisel, koostööd asjaomaste organisatsioonidega, lobitööd rahvusvahelisel, Euroopa ja vajaduse korral riiklikul tasandil, foorumi loomist geograafidele ühist huvi pakkuvate küsimuste arutamiseks, nõustamist geograafia valdkonnas ja poliitiliste soovituste koostamist.

Symplexis

Symplexis on Kreeka mittetulundusühing, mis püüab tagada kõigile võrdsed võimalused tegevuste ja meetmete kaudu, mis arendavad oskusi, annavad volitusi ja edendavad pühendumist ja aktiivset osalemist, keskendudes kõige haavatavamatele elanikkonnarühmadele ja eriti neile, kellel on vähem võimalusi.

Symplexise töö põhineb kasutajakesksetel lähenemisviisidel ja sekkumistel nelja peamise pädevustelje ümber, milleks on:

  • ebasoodsas olukorras olevate rühmade sotsiaalne ja majanduslik kaasamine, keskendudes kolmandate riikide kodanikele ja kodanikele.
  • Inimõiguste kaitse ja edendamine mitmesuguste diskrimineeritud elanikkonnarühmade vajadustele suunatud tegevuste ja sekkumiste kaudu.
  • haavatavate rühmade täiendamine, suutlikkuse suurendamine ja nende mõjuvõimu suurendamine, eesmärgiga edendada võrdset juurdepääsu ametlikule ja mitteametlikule haridusele ning elukestva õppe edendamist.
  • laste ja noorte areng meetmete ja projektide kaudu, mille eesmärk on vähendada vaesust, edendada kaitset ning stimuleerida sotsiaalset kaasatust ja arengut.

Cuiablue OÜ

Cuiablue OÜ on mittetulunduslik sotsiaalne ettevõte, mis edendab sotsiaalseid muutusi loominguliste hariduslahenduste kaudu ning pakkudes kohandatud mitteformaalset õppimist ja kutseõpet. Cuiablue OÜ on spetsialiseerunud hariduse ja koolituse toetamiseks mõeldud uuenduslike vahendite väljatöötamisele, töötades koos kogukondadega, et edendada nende ühiseid keskkonnaalaseid, sotsiaalseid või kultuurilisi ideid, arendades samal ajal nende oskusi ja teadmisi.

Organisatsioon kasutab disainiprotsessi, mis ühendab süsteemse mõtlemise, isikukeskse disaini ja disainipõhise uurimistöö tipptehnoloogiatega, et toota uuenduslikke vahendeid ja ressursse, mis esitavad väljakutse sotsiaalsetele normidele. See võimaldab meil mõista kasutajate ja õppijate vajadusi, arendada kiiresti uusi ideid ja rakendada uuenduslikke lahendusi, et lahendada reaalseid probleeme haridusalgatuste kaudu.

BUPNET

Bildung und Project Netzwerk (BUPNET) on Saksamaal Göttingenis asuv täiskasvanute koolituse teenusepakkuja, mis asutati 1985. aastal ja millel on laialdased kogemused erinevates valdkondades. BUPNETi ELi osakonnana osaleb organisatsioon aktiivselt Euroopa projektides erinevate rahastamisprogrammide raames koordinaatori või partnerina.

Projektid on peamiselt seotud uuenduslike toodete, sealhulgas mobiilsete, elektrooniliste ja kombineeritud õppe kursuste väljatöötamise ja katsetamisega, piiriülese kogemuste vahetamise ja oskusteabe edastamisega ning tegevuste ja asutuste võrgustike loomisega.

Alates asutamisest on keskkonna- ja kliimaharidus olnud üks peamisi teemasid, mida on erinevates projektides ja koolituspakkumistes korduvalt käsitletud.

ECO–LOGIC

ECO-LOGIC on mittetulundusühing, mis on pühendunud keskkonna kaitsmisele ja säilitamisele, kaasaegsete ökoloogiliste tavade edendamisele, säästva arengu jälgimisele ja edendamisele, keskendudes põhikoolidele (formaalsetele ja mitteformaalsetele), lasteaedadele, alg- ja keskkoolidele ning ülikoolidele. EcoLogic julgustab ja toetab positiivseid muutusi keskkonnas: ökoloogia kui teaduse propageerimine, puhtama tootmise kontseptsiooni edendamine, rõhuasetus algharidusasutustele, looduse ja keskkonna kaitsmine ja säilitamine, samuti keskkonnateadmiste levitamine ja ökoloogilise hariduse ajakohastamine jne.

Xwhy (UAB Theoria)

Xwhy (UAB Theoria) rakendab oma igapäevatöös süsteemse mõtlemise ja disainimõtlemise meetodeid, ühendades neid sotsiaal- ja humanitaarteaduste vahenditega. Xwhy on välja töötanud kontekstikeskse lähenemisviisi muutuste edendamiseks, mis põhineb kolmel aluspõhimõttel:

  1. Alusta teadvustamisest, et ei tea;
  2. Keskendu kontekstile – mitte planeedile, mitte inimestele, mitte inimestele, mitte kasutajatele, mitte tarbijatele;
  3. Avaldage, mitte kinnitage.

Xwhy eesmärk on kultuuriga seotud projektide jätkusuutlikkus ja rakendamine, tuginedes oma töös osalusuuringutele ning sidusrühmade ja kogukondade aktiivsele kaasamisele protsessi. Xwhy loob avaliku ja erasektori jaoks strateegiaid, mis ühendavad majanduslikke, sotsiaalseid, keskkonna- ja kultuurivaldkondi ning seovad kohaliku identiteedi säästva arengu eesmärkidega.