Πόροι

Διαδραστική αναφορά

προσεγγίσεις της επιστήμης των πολιτών, περιβαλλοντικές προκλήσεις και δράσεις για την κλιματική αλλαγή. Βασίζεται σε δύο βασικούς άξονες:

 1. Μελέτη των προσεγγίσεων της επιστήμης των πολιτών – μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση ενηλίκων για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών,
 2. Ανάλυση μελετών περίπτωσης περιβαλλοντικών προκλήσεων και δράσεων, για τον εντοπισμό των κρίσιμων περιβαλλοντικών ζητημάτων των τοπικών κοινοτήτων και επιτυχημένων πρωτοβουλιών για τη συμμετοχή ενηλίκων σε δράσεις κατά της κλιματικής αλλαγής.

Εργαλεία Βιωσιμότητας

μια συλλογή εργαλείων για την υποστήριξη της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, σε μορφή «οδηγιών», η οποία βασίζεται στους παρακάτω τομείς:

 1. Εξοικονόμηση νερού,
 2. Εξοικονόμηση ενέργειας,
 3. Έξυπνες αγορές και τρόφιμα,
 4. Διαχείριση αποβλήτων, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση,
 5. Ενεργές μεταφορές και κινητικότητα,
 6. Μείωση του (ψηφιακού) αποτυπώματος άνθρακα.

Διαθέσιμο τον Απρίλιο του 2025

Φυλλάδιο πρωτοβουλιών πολιτικής

συστάσεις για πρωτοβουλίες πολιτικής, οι οποίες αναπτύχθηκαν από πολίτες και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής:

 1. Περιγραφή των προτεινόμενων προσεγγίσεων και της εφαρμογής τους στο πλαίσιο της πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των συμμετοχικών περιβαλλοντικών δράσεων και των πρωτοβουλιών της επιστήμης των πολιτών,
 2. Επιλεγμένοι τομείς πολιτικής σε 7 χώρες στο πλαίσιο μακροπεριοχών,
 3. Αποτελέσματα των διαβουλεύσεων με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής,
 4. Αποτελέσματα των διαβουλεύσεων με τις τοπικές περιβαλλοντικές επιτροπές, που συγκροτούνται από μέλη της τοπικής κοινότητας,
 5. Συστάσεις για πρωτοβουλίες πολιτικής.

Διαθέσιμο τον Αύγουστο του 2025

Leaflet

Available in:
DEELENESFRITLTMK

Newsletter

Newsletter 1:
DEELENETFRITLTMK