Ресурси

Интерактивен извештај

пристапи граѓанска наука, акции за справување со предизвиците во животната средина и климатските промени. Ќе биде заснован на две главни столба:

 1. Преглед на граѓанската наука – методите кои се користат во образование на возрасни за да се едуцираат за наука и да се поттике учество на граѓаните во истражувања;
 2. Анализа на предизвиците на животната средина и случаи на акции, идентификувани најургентни проблеми во животната средина од локалните заедници и успешни акции со вклучени возрасни во климатски акции.

Комплет одржливост

Kолекција од инструменти за поддршка на подигнувањето на свеста за животната средина, како прирачник „како да организирате“ на 6 макро-области:

 1. Заштеда на вода,
 2. Заштеда на енергија,
 3. Паметно купување и храна, 
 4. Менаџирање со отпад, рециклирање и обновување, 
 5. Активен транспорт и мобилност,
 6. Намалување на нашиот (дигитален) јаглероден отпечаток.

Ќе биде достапно во април 2025

Брошура за ко-дизајнирање политики

Cет од препораки за отпочнување иницијативи за креирање политики, “ко-дизајнирани“ од граѓани и креатори на политики, и структурирани на следниот начин:

 1. Опис на предложениот пристап и негова примена во контекст на креирање политики, партиципативни акции за животна средина и граѓанска наука;
 2. Избрани сегменти од седумте држави, групирани во макро-области;
 3. Резултати од консултациите со креаторите на политики;
 4. Резултати од консултациите со локални комитети за животна средина, формирани од членови на локалната заедница;
 5. Препораки за ко-дизајнирање политики.

Ќе биде достапно во август 2025

Leaflet

Available in:
DEELENESFRITLTMK

Newsletter

Newsletter 1:
DEELENETFRITLTMK